OVNHUS Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk.1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS med CVR nr. 27767087.


Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred kommune.

 

§ 2 Formål

·        Foreningens formål er primært en gang årligt at afholde kunsthåndværkermarked kaldet OVNHUS Marked på havnen i Nykøbing Sjælland.

·        at bidrage til det kulturelle aktivitetsniveau på professionelt plan i Odsherred.

 

§ 3 Koncept for OVNHUS Marked

Det er bestyrelsens opgave og ansvar at se til at

·        udvikle markedet som en spændende begivenhed

·        udarbejde og vedligeholde en drejebog for markedet

·        tilstræbe bredde i repræsentationen af de forskellige områder inden for kunsthåndværk på markedet

·        fastholde den kunstneriske kvalitet af markedet

·        sørge for markedsføringen og kendskabet til OVNHUS markedet.

 

Der er en offentligt kendt procedure for censuren.

 

§ 4 Deltagelse i OVNHUS Marked

Stk. 1. Før der udsendes invitationer, beslutter bestyrelsen omfanget og antal deltagere til kommende års OVNHUS Marked.


Stk. 2 Bestyrelsen beslutter en procedure for udvælgelsen af deltagere herunder kvoter for at sikre kvalitet, alsidighed og lokalt islæt.


Stk. 3. Bestyrelsen sikrer sig, at de enkelte ansøgere lever op til de krav, der er beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen kan fravælge ansøgere, der ikke lever op til disse krav, før ansøgningerne videregives til juryen. Dog skal samtlige ansøgninger præsenteres for juryen. Bestyrelsen kan disponere over 2-6 pladser.

 

Stk. 4. Kunsthåndværkerne i bestyrelsen inkl. suppleanter er uden for censur og besætter på forhånd et antal pladser i kvoterne.

 

Stk. 5. Censorerne udvælger kunsthåndværkere fordelt på de faggrupper, der deltager det pågældende år. Ved afbud udvælger bestyrelsen nye deltagere, som udvælges mellem de resterende ansøgere.

 

Stk. 6. Det er bestyrelsens opgave og ansvar at se til at

·        der hvert år vælges en uvildig jury, der skal vurdere de ansøgere, som søger optagelse på markedet og indstille disse til deltagelse i kommende års marked.

·        juryens medlemmer er medlemmer af Danske Kunsthåndværkere eller på anden måde har opnået anerkendelse inden for deres fag.

·        juryen, så vidt muligt, repræsenterer forskellige faggrupper, som søger det pågældende år.
der kan indkaldes fageksperter såfremt juryen ikke dækker alle fagområder.

·        medlemmerne af juryen er offentliggjort.
juryens medlemmer ikke er forpligtiget til at udtale sig over for ansøgere.

·        tilmeldings- og betalingsfrister for kommende års marked offentliggøres på OVNHUS’ hjemmeside i december.


Stk. 7. Generelt om deltagelse:
Der må kun sælges emner, som man selv har fremstillet på eget værksted eller under egen kontrol. Emnerne skal være produceret i Danmark eller eget hjemland. På markedet kan der ikke sælges varer, der er produceret i lande med konkurrenceforvridende produktionsomkostninger. Der optages ikke billedkunst på markedet.
På markedet kan der ikke sælges masseproducerede varer.
Deltageren skal selv være til stede på standen under hele markedet.


§ 5 Medlemskab og kontingent

Stk. 1 Foreningen OVNHUS består af OVNHUS kunsthåndværkere og OVNHUS Vennekreds.


Stk. 2. OVNHUS kunsthåndværkere er professionelle kunsthåndværkere, der er godkendte som deltagere på OVNHUS Marked.


Stk. 3. OVNHUS Vennekreds er personer, som støtter foreningen gennem et medlemskab og som eventuelt ønsker at bidrage aktivt i foreningen.


Stk. 4. Indmeldelse sker for kunsthåndværkernes vedkommende i forbindelse med at man betaler sit deltagergebyr via Netbank. Man kan kun deltage i markedet som medlem. Medlemmer af OVNHUS Vennekreds melder sig ind direkte på markedet og modtager en kvittering.


Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet betales inden den 30. september.


Stk. 6. Medlemmer af OVNHUS Vennekreds, som ikke fornyer deres medlemskab på markedet, kan forny det ved henvendelse til foreningen senest den 29. september.


§ 6 OVNHUS Tinget
Stk. 1. I forbindelse med OVNHUS Markedet afholdes et OVNHUS Ting hvor kunsthåndværkerne på årets marked kan deltage. Desuden kan medlemmer af OVNHUS Vennekreds deltage.


OVNHUS Tinget er et uformelt diskussionsforum, og der kan ikke træffes endelige afgørelser. Dog vælger Tinget kunsthåndværkermedlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Stemmeberettigede er deltagere på årets marked, som er til stede.


Stk. 2. Hvis det ønskes af en stemmeberettiget, foretages skriftlig afstemning. Der kan kun afgives 1 stemme pr. virksomhed/stand.


Stk. 3. Tinget vælger en dirigent. Formanden eller dennes stedfortræder fortæller om kommende aktiviteter og strategier. Bestyrelsen tager imod forslag og ideer, og der tages referat. Referatet overgives til bestyrelsen til videre behandling.

 

§ 7 Generalforsamlingen i Foreningen OVNHUS
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kun tilstedeværende kunsthåndværkere og medlemmer af OVNHUS Vennekreds har stemmeret.

 

Stk. 2. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og med håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages, hvis det begæres af 1 af de stemmeberettigede deltagere. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

 

Stk.3. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af november. Der indkaldes med minimum 3 ugers varsel ved udsendelse af dagsorden via mail til samtlige medlemmer.

 

Stk. 4. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

Stk. 5. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest den 30. september har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, så de kan nå at komme med på den endelige dagsorden under pkt. 10 ”Indkomne forslag”.


Stk. 7. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. oktober.


Stk. 8. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.         Valg af dirigent.

2.        Valg af 2 stemmetællere.

3.       Valg af referent.

4.       Præsentation af de på Tinget valgte kunsthåndværkere til bestyrelsen.

5.        Formandens beretning, herunder evaluering af årets marked.

6.       Strategier og initiativer for det kommende år.

7.        Regnskabet forelægges.

8.       Kontingentet fastsættes.

9.       Der orienteres om kommende års budget.

10.   Behandling af indkomne forslag.

11.     Valg af 1 medlem fra OVNHUS Vennekreds samt 1 suppleant.

12.    Valg af assistance med regnskabsopstilling inkl. momsregnskab og årsrapport.

13.   Eventuelt.

 

§ 8 Ekstraordinær generalforsamlingEkstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.


§ 9 Bestyrelsen i Foreningen OVNHUS har 8 medlemmer samt suppleanter

Stk. 1. De 6 på OVNHUS Tinget valgte kunsthåndværkere er fødte medlemmer af bestyrelsen. Heraf skal minimum 2 være bosiddende i Odsherred kommune. Hvert år er 3 på valg. Desuden vælges 2 suppleanter. Hvert år er 1 på valg. Alle vælges på OVNHUS Tinget. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. De valgte kunsthåndværkere indtræder i bestyrelsen ved førstkommende bestyrelsesmøde.


Stk.2. På generalforsamlingen inden udgangen af november vælges 2 personer fra OVNHUS Vennekreds blandt de fremmødte. Hvert år er 1 på valg. Desuden vælges 1 suppleant fra OVNHUS Vennekreds. Valgene gælder for 2 år.


Stk.3. Er det ikke muligt at vælge 2 medlemmer og 1 suppleant, kan OVNHUS Vennekreds være selvsupplerende.


Genvalg kan finde sted.


§ 10 Foreningens ledelseStk. 1. Foreningens ledelse består af bestyrelsens 8 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og medlemmer. Som bestyrelsesmedlem forpligter man sig til at deltage aktivt i de aktiviteter, der er besluttet i bestyrelsen.

 

Stk. 2. I forlængelse af generalforsamlingen afholder den nye bestyrelse konstituerende møde.

 

Stk. 3. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker med angivelse af skriftlig dagsorden, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom til formanden. I sådanne tilfælde afholdes bestyrelsesmødet senest 2 uger efter at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

Stk. 4. Senest medio december nedsættes arbejdsgrupper for kommende års OVNHUS Marked. Arbejdsgrundlaget findes i § 3.

 

§ 11 Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.


Stk. 2. Foreningens regnskab føres af kassereren, der sammen med bestyrelsen vedligeholder medlemsregister.

 

§ 12 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af den endelige dagsorden.

 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 

§ 14 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

 

Stk. 2. Foreningens eventuelle formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med § 2.

 

Stk. 3. Foreningens midler kan ikke overgå til enkeltpersoner, en snæver personkreds eller private interessenter.

 

Stk. 4. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen sker på den opløsende generalforsamling.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 8. november, 2021.

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge dette websted accepterer du vores brug af cookies.